Întrebări frecvente privind drepturile de autor

 

1. Ce înseamnă dreptul de autor și drepturile conexe, ce protejează acestea și sunt ele la fel peste tot în lume?

Dreptul de autor protejează majoritatea creațiilor intelectuale umane, denumite generic opere, atâta vreme cât sunt originale. Pe lângă acesta, drepturile conexe protejează contribuții specifice care sunt importante pentru diseminarea operelor protejate. Deși, urmare a adoptării de reglementări la nivel european și internațional, majoritatea prevederilor privind dreptul de autor și drepturile conexe sunt foarte similare în majoritatea statelor lumii, mai există încă diferențe, chiar între statele membre ale Uniunii Europene.

 

2. Cine deține drepturi de autor și cum ajută drepturile de autor creatorii, titularii de drepturi, consumatorii, societatea, economia și cultura ca întreg?

Oricine poate deține drepturi de autor asupra operelor pe care le creează. Chiar și crearea unei părți a unei opere poate naște un drept de autor. În acest fel orice persoană poate beneficia de creația sa proprie. Dreptul de autor asigură o motivație pentru autori de a crea și a continua să creeze în vreme ce titularii de drepturi sunt motivați să disemineze operele astfel create și societatea poate progresa prin utilizarea acelor opere și prin adăugarea la acestea odată cu expirarea drepturilor de autor sau, atunci când este în interesul societății, prin permiterea utilizării lor chiar înainte de expirarea drepturilor de autor.

 

3. Beneficiez automat de protecția prin dreptul de autor dacă, de exemplu, fac o fotografie cu telefonul meu sau trebuie să îmi înregistrez opera pentru a beneficia de protecție?

Autorul unei opere beneficiază de drepturi de autor, independent de îndeplinirea oricăror formalități, de la momentul creării operei, atâta vreme cât opera astfel creată îndeplinește condițiile pentru protecție. În general, pentru ca o operă să fie protejată prin drepturi de autor trebuie ca aceasta să fie „o creație intelectuală proprie a autorului”, ceea ce în România presupune ca opera să fie exprimată într-o formă concretă, să fie originală (adică să poarte amprenta personalității autorului) și să fie într-o formă ce poate fi percepută de către alții. Astfel că, în măsura în care o fotografie făcută cu telefonul îndeplinește condițiile de protecție, dreptul de autor asupra respectivei fotografii va exista încă de la momentul în care este făcută fără ca vreo înregistrare să fie necesară. O fotografie făcută cu telefonul va îndeplini în mod normal condițiile de protecție atâta vreme cât fotograful a ales în mod individual toate sau o parte din elementele care influențează cum va arăta fotografia în final (de exemplu cadrul, lumina, poziția subiectului, unghiul, deschiderea, expunerea etc.).

 

4. Ce presupune încălcarea drepturilor de autor? Pot avea problem din cauza încălcării drepturilor de autor? Și dacă nu știam că încalc drepturile de autor?

În general încălcarea drepturilor de autor presupune utilizarea unei opere protejate fără autorizarea necesară. Multe acte de utilizare a operei (fie că este vorba de realizarea unei copii, de transmiterea copiei respective unei alte persoane, de încărcarea acesteia pe Internet sau de modificarea ei pentru a o arăta unei alte persoane) pot fi de fapt încălcări ale drepturilor de autor. O atare încălcare are consecințe serioase, deoarece poate atrage atât răspunderea penală cât și răspunderea civilă. Chiar dacă faptul că nu știai că încalci drepturile de autor poate reduce riscul unei condamnări penale, neștiința nu ajută cu răspunderea civilă, ceea ce înseamnă că ai putea fi obligat(ă) să plătești daune importante titularilor de drepturi.

 

5. În ce condiții pot folosi o operă protejată prin drepturi de autor creată de altcineva? Mi s-a spus că utilizarea operelor create de alții este doar un citat și este astfel mereu permisă.

Orice operă protejată prin drepturi de autor poate fi utilizată atâta vreme cât această utilizare se face cu acordul titularului de drepturi. Acolo unde nu există o astfel de autorizare, utilizarea poate fi legală doar dacă acesteia îi sunt aplicabile limitările expres prevăzute de lege. Legea dreptului de autor prevede (deși cam strict) unele limitări ale drepturilor exclusive, pentru a se asigura că pentru anumite utilizări nu e nevoie de autorizare. Însă, deși orice opera poate fi citată, există o serie de condiții care trebuie îndeplinite pentru ca citarea să fie legală: opera trebuie să fi fost făcută publică, utilizarea citatului trebuie să fie conformă cu bunele uzanțe, să nu prejudicieze nejustificat pe titular, să nu afecteze utilizarea normală a operei, lungimea citatului trebuie să fie justificată de scopul urmărit, scopul trebuie să fie unul dintre cele prevăzute de lege, și, cel mai important, autorul și sursa trebuie indicate în toate cazurile, mai puțin dacă o atare indicare este imposibilă.

 

6. Am voie să folosesc muzică protejată prin drepturi de autor ca fundal pentru un film de familie pe care l-am făcut și pe care aș vrea să îl încarc pe o platformă video?

Utilizarea unei opere muzicale ca fundal pentru un film personal este un act de încălcare a drepturilor de autor asupra operei muzicale (și, probabil, și a unor drepturi conexe). Deși realizarea unei copii a operei muzicale pentru a o folosi ca fundal pentru un film ar putea fi calificată ca o copie privată și astfel să nu constituie, în sine, o încălcare a drepturilor de autor, este nevoie de o autorizare expresă pentru a utiliza opera muzicală în fapt ca fundal al unui film. Aceeași concluzie se aplică și cu privire la actul de încărcare pe o platformă video a filmului astfel creat.

 

7. Am voie să dau o copie a unei opere protejate prin dreptul de autor unui membru al familiei sau unui prieten?

Legea dreptului de autor permite utilizatorilor autorizați ai unei opere să realizeze o copie a acesteia pentru uzul lor sau al familiei și prietenilor apropriați, dar numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții: opera copiată trebuie să fi fost făcută publică, copia privată nu trebuie să afecteze utilizarea normală a operei copiate și reproducerea nu trebuie să prejudicieze titularul dreptului.

 

8. Am voie să descarc o operă protejată prin dreptul de autor de pe Internet și contează ce tehnologie este utilizată sau dacă descarc doar părți ale operei?

Este foarte posibil ca descărcarea unei opere protejate prin dreptul de autor de pe Internet, indiferent de tehnologia folosită, să încalce drepturile de autor asupra operei respective. Concluzia este aceeași și dacă doar părți ale operei ar fi descărcate (mai puțin în cazul în care părțile descărcate nu ar reprezenta ceva protejat prin dreptul de autor). Pentru a nu încălca drepturile de autor ar trebui ori să ai autorizarea titularului de drepturi pentru a face descărcarea, ori să fie aplicabilă una dintre limitările dreptului de autor (de exemplu în situația în care descărcarea ar putea fi calificată drept copie privată). Această situație ar fi aplicabilă atunci când deții o copie autorizată a unei opere (dar nu a unui program pentru calculator) și faci o nouă copie a operei pentru uz personal sau al „cercului familiei”, chiar dacă acea copie este realizată prin descărcarea ei de pe Internet. Pentru a nu încălca drepturile de autor trebuie însă să te asiguri că atunci când descarci nu permiți, în același timp, și încărcarea operei de către alții.

 

9. Am încercat să copiez un film de pe un DVD pe calculatorul meu, dar nu am reușit datorită a ceva numit „măsuri tehnice de protecție”. Ce sunt acestea și am voie să le ocolesc pentru a face copii private?

„Măsurile tehnice de protecție” sunt dispozitive sau tehnologii care blochează sau limitează anumite utilizări ale operei care nu sunt autorizate de titularul de drepturi. Astfel de măsuri sunt implementate de titularii de drepturi pentru a preveni utilizările neautorizate ale operelor lor. Aceste măsuri ar putea însă bloca și utilizări permise de lege precum realizarea de copii private. Deși realizarea de copii private este permisă de lege, nu este permisă ocolirea măsurilor tehnice de protecție pentru a realiza copii private. În majoritatea cazurilor se poate cere titularului de drepturi să ofere mijloacele de acces la operă.

 

10. Ce sunt remunerațiile compensatorii?

Remunerațiile compensatorii sunt sume de bani destinate a compensa autorii și titularii de drepturi pentru copiile private ale operelor lor, acestea fiind realizate fără autorizarea lor. Remunerațiile se datorează pentru aparate (precum fotocopiatoare, imprimante, inscriptoare de DVD-uri etc.) și suporturi ce pot fi utilizate pentru realizarea de copii private (precum hârtia goală, DVD-urile inscripționabile etc.).

 

11. Încalc drepturile de autor dacă urmăresc un film prin streaming în loc să îl descarc de pe Internet?

Urmărirea unui film prin streaming nu încalcă drepturile de autor atâta vreme cât stream-ul este legal, ceea ce presupune, de regulă, ca persoana care oferă stream-ul să fie autorizată să o facă. Urmărirea unui film prin streaming în cazul în care stream-ul este neautorizat nu este în mod necesar mai bine decât descărcarea filmului fără autorizare. Ambele acte ar fi considerate a încălca drepturile de autor asupra filmului.

 

12. În cazul în care opere protejate prin drepturi de autor sunt în mod automat incluse în post-urile mele de către platformele de socializare, este asta o încălcare a drepturilor de autor și pot fi eu tras la răspundere pentru aceasta? Dar dacă includ o legătură (link) către acestea sau le încorporez (embed) în site-ul sau blog-ul meu?

S-ar putea să răspunzi pentru încălcarea drepturilor de autor chiar dacă opere protejate sunt incluse automat în post-urile tale de către platforma de socializare. În vreme ce oferirea de legături sau încorporarea operelor s-ar putea să nu constituie o încălcare a dreptului de autor în anumite situații (de exemplu când titularul pusese deja opera la dispoziția publicului online), aceleași acte ar fi, cel mai probabil, considerate drept încălcări în altele (de exemplu atunci când conținutul la care se face legătura sau care este încorporat ar fi neautorizat).

 

13. Atunci când creez o operă și o încarc (upload) online, termenii și condițiile din multe site-uri îmi cer să transfer site-ului drepturile mele de autor. Înseamnă asta că îmi pierd toate acele drepturi asupra operei pentru viitor?

Cesiunea drepturilor de autor urmează, sub multe aspecte, reguli speciale menite a proteja autorii. Astfel că, nu doar că obiectul cesiunii este interpretat foarte strict (adică orice drept despre care nu se arată expres că este transferat este considerat netransferat), dar autorul își menține și dreptul de a obține desființarea contractului sau revizuirea termenilor acestuia într-un mod care să se asigure că împărțirea beneficiilor din valorificarea operei nu este dezechilibrată în defavoarea autorului.

 

14. Avatarul meu este inspirat din actorul meu preferat de cinema, din personajul meu preferat de desene animate sau de clubul meu sportiv preferat. Pot avea probleme cu încălcarea drepturilor de autor sau a altor prevederi legale din cauza asta?

Deși pot exista unele situații în care cineva ar putea avea probleme din cauză că avatarul lor include elemente protejate prin dreptul de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, astfel de situații ar fi excepționale. În general s-ar considera că utilizarea unor elemente ale imaginii actorilor de cinema, a personajelor de desene animate sau a cluburilor sportive nu ar încălca drepturile respective, deoarece nu ar afecta realizarea funcțiilor pe care aceste drepturi trebuie să le asigure. Circumstanțele și scopul precis al utilizării unui astfel de avatar pot constitui un indiciu asupra legalității utilizării, mai ales atunci când utilizarea este în legătură cu o activitate care încalcă per se drepturile de autor, de exemplu utilizarea unui astfel de avatar pentru vânzarea sau distribuirea de materiale care încalcă drepturile de autor asupra operelor protejate din care avatarul este inspirat.

 

15. De unde știu dacă o operă este oferită legal sau nu online?

În vreme ce cea mai rapidă metodă de a stabili dacă o copie este legal oferită online este de a evalua credibilitatea vânzătorului, în caz de îndoială consumatorii pot verifica dacă cel care a vândut copia este licențiat de către organismele de gestiune colectivă relevante (adică de către asociațiile care gestionează anumite drepturi ale autorilor și ale altor titulari de drepturi) să desfășoare o astfel de activitate. Alte indicii asupra legalității oferirii de opere online pot consta în modul în care operele sunt astfel oferite: indicarea clară și transparentă a prețului și mijloacelor de plată și a procedurii de facturare, indicarea clară a numelui comercial, adresei, a explicațiilor cu privire la regulile de protecția consumatorilor și a datelor de identificare fiscală, pot toate sugera faptul că operele sunt oferite în mod legal. Accesul gratuit complet, serviciile care impun utilizatorilor să ofere acces și terților la operele în cauză, solicitarea de plată prin donații, facturarea sub nume comerciale diferite, sunt toate elemente care ar trebui să dea naștere unor suspiciuni cu privire la legalitatea oferirii operelor respective.

Text preluat de pe https://euipo.europa.eu

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *